Om egenkontrollen

Egenkontroll är en viktig del av kvalitetsarbetet. Inom vissa områden är det till och med ett specificerat lagkrav. Även i de fall då det inte finns direkta myndighets- eller lagkrav, så är den egna kontrollen ett bra sätt att snabbt kunna identifiera, följa upp och åtgärda avvikelser i verksamheten.

Vårt system förenklar arbetet att kontrollera, följa upp och åtgärda avvikelser.
Egenkontrollen är ett webbaserat system med ett gränssnitt anpassat för mobil, surfplatta och dator. Det kan hantera tusentals enheter med hundratals samtidiga användare med bibehållen prestanda.

Varför Egenkontrollen.se?

Egenkontrollen är ett säkert och användarvänligt webbsystem som förenklar vardagen. Med stöd av verksamhetens unika anpassningar kan användaren sköta sitt rutin-, kontroll- och uppföljningsarbete.

Företag som har flera anläggningar kan skapa ett webbprojekt per enhet. Med hjälp av mallar kan man enkelt administrera texter, dokument och checklistor centralt eller göra lokala anpassningar.

Användaren loggar in med ett personligt användarnamn och lösenord. Användare kan tilldelas behörighet till ett eller flera webbprojekt.

Vad säger miljöbalken?

Egenkontroll innebär att den som driver en verksamhet eller gör något som påverkar människors hälsa eller miljön negativt, själv ska kontrollera och visa att miljöbalken följs. För att göra detta behövs rutiner.

Information

System för egenkontroll inom:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • ATEX
 • Miljöledningsarbete
 • Kontinuitetsplanarbete
 • Krisplanarbete
 • Service efterlevnad
 • ISO 9000, 14000, 27000, 45000 etc.
Digital-egenkontroll.pdf

Funktioner

Ett skalbart texthanteringssystem är idag ett måste för att kunna hantera texter, såsom lag- och rutintexter med mera. I verktyget går det att skapa en eller flera textflikar.

Med Mhods Compliance texthanteringseditor kan du:

 • Skriva och redigera dina texter i textflikarna
 • Lägga till bilder i textdokument
 • Skapa tabeller i dokument
 • Rita flödesscheman
 • Länka bilder eller texter till unika adresser på internet (URL)
 • Det finns historielogg för alla textförändringar som görs

Egenkontrollen har flera typer av dokumentationsfunktioner. Kontrollpunkter är återkommande och schemalagda kontroller som knyts till den aktivitet eller plats som ska kontrolleras.

För varje kontrollpunkt väljer man:

 • Status ”Ok”, ”Fel” eller ”Ej relevant” eller en kombination av dessa
 • Om den ska innehålla en mätning
 • Om en felrapport ska skapas vid en avvikelse
 • Om kontrollpunkten ska definieras som kritisk
 • Med vilken påminnelsefrekvens den ska kontrolleras
 • Om flera punkter ska göras samlat läggs de till som en checklista. En checklista kan aktiveras vid behov, t.ex. vid en kris, återkallelse eller vid utförande av service. Till checklistor går det att aktivera ett kommentarsfält
 • Alla gjorda registreringar finns tillgängliga och sökbara i historiken

När något kan förbättras används systemets ärendehantering.

Där går det att:

 • Bestämma vilken allvarlighetsgrad avvikelsen ska ha
 • Ladda upp dokument och bilder till en registrerad avvikelse
 • Delegera ärendet till annan användare i systemet
 • Schemalägga när ärendet och orsaksanalyser senast ska vara slutförda
 • Alla gjorda registreringar finns tillgängliga och sökbara i historiken
 • Skapa en orsaksanalys kopplad till avvikelsen som ett komplement till ärendehanteringen. En del fel känns igen som återkommande mönster eller fel man behöver gå till botten med, då görs en orsaksanalys. I verktyget används ”5 varför”-metoden som stöd för att komma fram till felets grundorsak, så man kan planera in rätt åtgärder och komma till rätta med felet

Med systemets menybyggare går det att skapa bibliotek (dokumentarkiv) där man kan ladda upp bilder och dokument i format såsom PDF, Word, Excel och PowerPoint etc. som alla enheter kan se eller lokala dokument som bara den enskilda enheten kan se.

Det kan t ex vara:

 • Inspektionsprotokoll
 • Besiktningsprotokoll
 • Styrdokument
 • Policy
 • Ritningar etc.

Med stöd av riskbedömningsverktyget kan man själv göra sina riskanalyser. Där går det att kategorisera riskerna/farorna.

Verktyget ger stöd för:

 • Titel – beskriva aktiviteten som bedöms
 • Beskrivning – av själva problemet
 • Sannolikheten – att det inträffar
 • Konsekvensen – om det inträffar
 • Risktal – sannolikhet X konsekvens = risktal
 • Risknivå – OK, Åtgärda inom kort, Åtgärda direkt
 • Åtgärd – för att kunna beskriva hur det är tänkt att eliminera eller reducera risk

Det finns en ändringslogg där alla förändringar som görs sparas som historik.

I administrationsverktygen går det att lägga till, ta bort och anpassa alla systemfunktioner i administrationsmallar och på lokala webbprojekt (enheter).

Där hanteras även:

 • Menybyggaren med ”drag and dropp” funktioner
 • Hanterade objekt
 • Kontrollpunkter och checklistor
 • Böcker för texthantering
 • Kontaktlistor
 • Lägga till och ta bort webbprojekt
 • Användares behörigheter för inloggning till mallar och lokala siter

Alla aktuella kontroller som användaren är ansvarig för visas i ”Att göra”-listan. Där ser man status på när alla aktiviteter ska utföras. Dit kommer man automatiskt vid inloggning.

Intresserad av en demo?

Kontakta oss

Egenkontroll

Unik dokumentation med ett blad/månad

Vi hjälper Er med upplägget och ser även till så varje fastighetsskötare, kökspersonal, brandansvarig, HACCP ansvarig får det i sin smartphone, surfplatta eller i datorn.

 

Egenkontrollen är en del av våran utbildning och kan hjälpa er i eran:

• Kvalitétskontroll
• Säkerhetskontroll
• Ekonomikontroll
• Hygienkontroll
• Riskkontroll
• Miljöstyrning

Kontakta oss